O obci Slovenská Kajňa

Obec patrí do Prešovského samosprávneho kraja, okres Vranov nad Topľou, Región Vranovský. Počet obyvateľov obce sa pohybuje okolo 830, z toho je v predproduktívnom veku 15%, v produktívnom 64% a v poproduktívnom veku 21%. Rozloha: 673 ha Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1334. Starostom obce je Jozef Durkaj.
Slovenská Kajňa leží v južnej časti Nízkych Beskýd na juhu Ondavskej vrchoviny pri ústí Kvakovského potoka. Katastrálne územie má rozlohu 567 ha. Nadmorská výška v strede obce je 142 m n. m. a v chotári 135-300 m n. m. Mierne zvlnený pahorkatinný povrch chotára tvoria horniny bradlového pásma a centrálnokarpatský flyš, na svahoch sú pokryvy svahových a sprašových hlín. Bukový les je iba v juhozápadnej časti.
Čítajte viac...

História obce

Osídlenie nastalo v eneolite o čom svedčia nálezy patriace do kultúrnej skupiny východoslovenských mohýl. Bol to roľnícko-pastiersky ľud, príslušníci východnej vetvy kultúry so šnúrovou keramikou. Prišli sem zo severu. Ich sídla sa nenašli, zato však početné mohylové hroby. Na jednom pohrebisku je spravidla 10-15 mohýl, na celom východnom Slovensku sa odhaduje asi 2 000 mohýl z tohto obdobia. Pochovávanie bolo kostrové aj žiarové, keramika bola zdobená odtlačkom šnúry. Charakteristické je chudobné alebo nijaké vybavenie hrobov.