O obci Kvakovce

Obec patrí do Prešovského samosprávneho kraja, okres Vranov nad Topľou,  región Sedliská. Počet obyvateľov obce sa pohybuje okolo 430, z toho je v predproduktívnom veku 14%, v produktívnom 59% a v poproduktívnom veku 27%.  Starostom obce je Ján Ondovčák.

Kvakovce ležia na juhu Nízkych Beskýd v južnej časti Ondavskej vrchoviny na juhozápadnom brehu vodnej nádrže Veľká Domaša. Nadmorská výška v strede obce je 200 m n. m. a v chotári 180-375 m n. m. Rozloha katastrálneho územia je 3374 ha. K chotáru patria časti obcí zaplavených priehradným jazerom na Ondave (Dobrá nad Ondavou, Trepec). Povrch zväčša za¬lesneného chotára je mierne zvlnená pahorkatina na treťohornom flyši.

Infraštruktúra obce z hľadiska občianskej a technickej vybavenosti zahŕňa Predajňu potravinárskeho tovaru, Pohostinské odbytové stredisko, Hromadné ubytovacie zariadenia v kategórii hotel (motel, botel), penzión a turistická ubytovňa, Futbalové ihrisko, Knižnicu, Rozvodnú sieť plynu, Materskú školu. Podrobné informácie o obci a jej predpokladanom rozvoji obsahuje Územný plán obce.

(Zdroj: Vlastivedný slovník obcí na Slovensku, 2. časť, Štatistický úrad Slovenskej republiky, Mestská a obecná štatistika, internet)


kvakovce_erbV zelenom štíte päť strieborných zlato listých bukov, zakorenených do zlatého návršia, vyrastajúceho z modrej zvlnenej päty štítu, preloženej zlatou striebro plutvou rybou.

Erb z r. 2008 svojim obsahom upozorňujúci na prírodné prostredie, v ktorom sa obec rozkladá.